مشاوره

پیشنهاد متریال بسته به نوع کاربری:

الف: پوشش های بتن سخت ضد سایش رنگی با میلگرد:

کاربرد های این پوشش در سالن های تولید کارخانجات صنایع غذایی که ریزش اسید نداشته باشند، کف انبار ها، کف سردخانه ها، سکوهای بار انداز و کف پارکینگ ها میباشد.

1- سالن های تولید: حداقل ضخامت بتن ریزی در کف سالن های تولید هشت سانتی متر با میلگرد نمره هشت در چشمه های بیست سانتی متری که بسته به نوع بارگذاری تا دوازده سانتی متر با یک لایه میلگرد نمره ده در چشمه های بیست سانتی متر میتواند تغییر نماید.

2- کف انبارها: حداقل ضخامت بتن ریزی در کف انبارها ده سانتی متر با میلگرد نمره ده در چشمه های بیست سانتی متری که بسته به نوع بارگذاری تا بیست سانتی متر با دو لایه میلگرد نمره ده در چشمه های بیست سانتی متری میتواند تغییر نماید.

3- سردخانه ها: حداقل ضخامت بتن ریزی در کف سالن های سرد خانه دوازده سانتی متر با میلگرد نمره ده در چشمه های بیست سانتی متری که بسته به نوع بارگذاری و دمای فضا تا پانزده سانتی متر با دو لایه میلگرد نمره ده در چشمه های بیست سانتی متر برای لایه تحتانی و میلگرد نمره هشت در چشمه های بیست سانتی متری برای لایه فوقانی میتواند تغییر نماید.

4-سکوهای بارانداز: حداقل ضخامت بتن ریزی در سکوهای بارانداز پانزده سانتی متر با میلگرد نمره دوازده در چشمه های بیست سانتی متری که بسته به نوع بارگذاری تا بیست سانتی متر با دو لایه میلگرد نمره دوازده در چشمه های بیست سانتی متری در لایه تحتانی و میلگرد نمره ده در چشمه های بیست در لایه های فوقانی میتواند تغییر نماید.

5- کف پارکینگ ها: حداقل ضخامت بتن ریزی در کف پارکینگ ها هشت سانتی متر با میلگرد نمره هشت در چشمه های پانزده سانتی متری که بسته به نوع بارگذاری تا دوازده سانتی متر با یک لایه میلگرد نمره دوازده در چشمه های بیست و پنج سانتی متری میتواند تغییر نماید.

ب: پوشش های بتن سخت ضد سایش رنگی با سیستم الیاف:

1- سالن های تولید: حداقل ضخامت بتن ریزی در کف سالن های تولید هشت سانتی متر با الیاف کربن به میزان شصت گرم در متر مربع که بسته به نوع بارگذاری تا دوازده سانتی متر با الیاف کربن به میزان صد و بیست گرم در متر مربع میتواند تغییر نماید.

2- کف انبارها: حداقل ضخامت بتن ریزی در کف انبارها ده سانتی متر با الیاف کربن به میزان هشتاد گرم در متر مربع که بسته به نوع بارگذاری تا بیست سانتی متر با الیاف کربن به میزان یکصد و هشتاد گرم در متر مربع میتواند تغییر نماید.

3- سردخانه ها: حداقل ضخامت بتن ریزی در کف سالن های سرد خانه دوازده سانتی متر با الیاف کربن به میزان یکصد گرم در متر مربع که بسته به نوع بارگذاری و دمای فضا تا پانزده سانتی متر با الیاف کربن به میزان دویست و بیست گرم در متر مربع میتواند تغییر نماید.

4-سکوهای بارانداز: حداقل ضخامت بتن ریزی در سکوهای بارانداز پانزده سانتی متر با الیاف کربن به میزان یکصد و بیست گرم در متر مربع که بسته به نوع بارگذاری تا بیست سانتی متر با الیاف کربن به میزان دویست و پنجاه گرم در متر مربع میتواند تغییر نماید.

5- کف پارکینگ ها: حداقل ضخامت بتن ریزی در کف پارکینگ ها هشت سانتی متر با الیاف کربن به میزان یکصد گرم در متر مربع که بسته به نوع بارگذاری تا دوازده سانتی متر با الیاف کربن به میزان یکصد و پنجاه گرم در متر مربع میتواند تغییر نماید.

* شایان ذکر است جزئیات آیتم شماره پنج در پارکینگ های با سازه بتنی و سازه فلزی متغیر میباشد.