ماهیچه با اروزیل

در این روش رنگ اپوکسی با فیلر از جنس پودر اروزیل مخلوط میگردد و پس از میکس 5 تا 10 دقیقه ای، رنگ اپوکسی ما روانی خود را از دست داده و به ماستیک اپوکسی تبدیل میگردد که با استفاده از ابزار مخصوص ایجاد ماهیچه این سیستم اجرا میگردد که این شرکت با توجه به نمونه های اجرا کرده در پروژه های مختلف، این سیستم را الویت اول پیشنهاد دارد.

* شایان ذکر است ماهیچه اپوکسی در تمامی فضاهای کارخانه های صنایع غذایی، فضاهای دارویی و بهداشتی که نیاز به داشتن استاندارد و تاییدیه وزارت بهداشت را دارند الزامی میباشد.