ماهیچه با سیلیس

در این روش رنگ اپوکسی با فیلر از جنس دانه های سیلیس مخلوط میگردد و پس از میکس 5 تا 10 دقیقه ای، رنگ اپوکسی ما روانی خود را از دست داده و به گروت اپوکسی تبدیل میگردد که با استفاده از ابزار مخصوص ایجاد ماهیچه این سیستم اجرا میگردد و پس از گذشت 24 ساعت روی ماهیچه با استفاده از ماستیک اپوکسی ترمیم میگردد(خلل و فرج را با این روش تل حدودی ترمیم میکند). این شرکت با توجه به نمونه های اجرا کرده در پروژه های مختلف، این سیستم را الویت دوم پیشنهاد دارد.

* شایان ذکر است ماهیچه اپوکسی در تمامی فضاهای کارخانه های صنایع غذایی، فضاهای دارویی و بهداشتی که نیاز به داشتن استاندارد و تاییدیه وزارت بهداشت را دارند الزامی میباشد.