ضد سایش رنگی با سیستم الیاف

کاربرد های این پوشش در سالن های تولید کارخانجات صنایع غذایی که ریزش اسید نداشته باشند، کف انبار ها، کف سردخانه ها، سکوهای بار انداز و کف پارکینگ ها میباشد.

1- سالن های تولید: حداقل ضخامت بتن ریزی در کف سالن های تولید هشت سانتی متر با الیاف کربن به میزان شصت گرم در متر مربع که بسته به نوع بارگذاری تا دوازده سانتی متر با الیاف کربن به میزان صد و بیست گرم در متر مربع میتواند تغییر نماید.

2- کف انبارها: حداقل ضخامت بتن ریزی در کف انبارها ده سانتی متر با الیاف کربن به میزان هشتاد گرم در متر مربع که بسته به نوع بارگذاری تا بیست سانتی متر با الیاف کربن به میزان یکصد و هشتاد گرم در متر مربع میتواند تغییر نماید.

3- سردخانه ها: حداقل ضخامت بتن ریزی در کف سالن های سرد خانه دوازده سانتی متر با الیاف کربن به میزان یکصد گرم در متر مربع که بسته به نوع بارگذاری و دمای فضا تا پانزده سانتی متر با الیاف کربن به میزان دویست و بیست گرم در متر مربع میتواند تغییر نماید.

4-سکوهای بارانداز: حداقل ضخامت بتن ریزی در سکوهای بارانداز پانزده سانتی متر با الیاف کربن به میزان یکصد و بیست گرم در متر مربع که بسته به نوع بارگذاری تا بیست سانتی متر با الیاف کربن به میزان دویست و پنجاه گرم در متر مربع میتواند تغییر نماید.

5- کف پارکینگ ها: حداقل ضخامت بتن ریزی در کف پارکینگ ها هشت سانتی متر با الیاف کربن به میزان یکصد گرم در متر مربع که بسته به نوع بارگذاری تا دوازده سانتی متر با الیاف کربن به میزان یکصد و پنجاه گرم در متر مربع میتواند تغییر نماید.