ضد سایش رنگی با میلگرد

کاربرد های این پوشش در سالن های تولید کارخانجات صنایع غذایی که ریزش اسید نداشته باشند، کف انبار ها، کف سردخانه ها، سکوهای بار انداز و کف پارکینگ ها میباشد.

1- سالن های تولید: حداقل ضخامت بتن ریزی در کف سالن های تولید هشت سانتی متر با میلگرد نمره هشت در چشمه های بیست سانتی متری که بسته به نوع بارگذاری تا دوازده سانتی متر با یک لایه میلگرد نمره ده در چشمه های بیست سانتی متر میتواند تغییر نماید.

2- کف انبارها: حداقل ضخامت بتن ریزی در کف انبارها ده سانتی متر با میلگرد نمره ده در چشمه های بیست سانتی متری که بسته به نوع بارگذاری تا بیست سانتی متر با دو لایه میلگرد نمره ده در چشمه های بیست سانتی متری میتواند تغییر نماید.

3- سردخانه ها: حداقل ضخامت بتن ریزی در کف سالن های سرد خانه دوازده سانتی متر با میلگرد نمره ده در چشمه های بیست سانتی متری که بسته به نوع بارگذاری و دمای فضا تا پانزده سانتی متر با دو لایه میلگرد نمره ده در چشمه های بیست سانتی متر برای لایه تحتانی و میلگرد نمره هشت در چشمه های بیست سانتی متری برای لایه فوقانی میتواند تغییر نماید.

4-سکوهای بارانداز: حداقل ضخامت بتن ریزی در سکوهای بارانداز پانزده سانتی متر با میلگرد نمره دوازده در چشمه های بیست سانتی متری که بسته به نوع بارگذاری تا بیست سانتی متر با دو لایه میلگرد نمره دوازده در چشمه های بیست سانتی متری در لایه تحتانی و میلگرد نمره ده در چشمه های بیست در لایه های فوقانی میتواند تغییر نماید.

5- کف پارکینگ ها: حداقل ضخامت بتن ریزی در کف پارکینگ ها هشت سانتی متر با میلگرد نمره هشت در چشمه های پانزده سانتی متری که بسته به نوع بارگذاری تا دوازده سانتی متر با یک لایه میلگرد نمره دوازده در چشمه های بیست و پنج سانتی متری میتواند تغییر نماید.