کفپوش آنتی استاتیک

کفپوش های آنتی استاتیک به دو دسته تقسیم میشود:

* پوشش های آنتی استاتیک رزینی

* پوشش های آنتی استاتیک پایه سیمانی

پوشش های آنتی استاتیک با استفاده از ذرات کربن در نوع پایه سیمانی و الیاف کربن در نوع پایه رزینی باعث میشود که الکتریسیته ساکن از طریق اتصال پا به کف منتقل و با استفاده از ذرات و الیاف کربن به شبکه مسی منتقل و در نهایت با توجه به اتصال شبکه مسی به کابل ارت که به چاه ارت متصل است تخلیه گردد.

کاربرد:

استفاده در فضاهای بیمارستانی، فضاهای کارخانه های دارویی و نظامی

 

 

IMG_0659phoca_thumb_l_TRW-AUTOMOTIVE-Bielsko-Biala-03anti-static

 

 

 


گالری:


 

 

21